Заедно около света на 24 май

Политика за поверителност. Термини и общи условия.

ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни. За гарантиране на правата Ви по GDPR, сдружение „Заедно около света” моли за Вашето съгласие.
Моля да прегледате внимателно за какви цели събираме Вашите лични данни.
Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си с нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ „Заедно около света” ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Въведение

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).

Защо е необходимо Вашето съгласие?

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от сдружение „Заедно около света”.Ако маркирате „Приемам всичко” Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу.

Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е сдружение „Заедно около света”, дружество надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България с ЕИК; 205581440.„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;защитава потребителите, клиентите и партньорите на сдружение „Заедно около света”;гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите и осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните;

Как събираме информация за Вас?

Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услугиЧрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни.За всяка форма, съдържаща изпращане на лични данни, ще посочим целите на използване, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще ги споделим, начините да упражните правата си по Регламента.Ще минимизираме обема данни във формата спрямо според обявените цели.Например:когато закупувате стоки от нашия онлайн магазин Данни, събирани чрез наблюденияЗа целта използваме стандартни за Internet подходи за проследяване на потребителското поведение, например за преброяване на посещенията по IP адреса Ви, HTTP GET/POST протоколи за запис и обмен на идентификатори на Вас

Бисквитки

Сдружение „Заедно около света” използва на своя сайт бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочните в сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайта. Повече информация за политиката на сдружение „Заедно около света” по отношение на бисквитките може да намерите в раздел „Политика за бисквитки“.

Каква информация събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги?

Попълвани и изпращани от Вас формиВъзможно е да събираме разнообразни лични данни, според целите на формата.Обичайно, събираме следните данни:Вашите имена;Мобилен телефон;Адрес на електронна поща;Град;Адрес за физическа доставка – при електронна търговия;Данни за кореспонденция с Вас – при електронна търговия;Данни, събирани чрез наблюденияЗа всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас:IP адреса, от който правите посещението;Несъдържащ лични данни Ваш идентификатор;История на поведението Ви – закупени продукти и датата, на която сте направили покупката;За какви цели обработваме информацията?Информацията, която събираме и обработваме за Вас може да се използва за следните цели:Нормално функциониране на сайта ниТези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайта ни. Чрез тях можем да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайта и Вас от посегателства.Такива данни например са данните от сесията Ви – кеширано съдържание.За договорно изпълнение на услугите ниНякои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.За запазване и достъп до информацияТази цел е спомагателна за изпълнение на други цели – чрез използването на различни технически механизми, Сдружение „Заедно около света” ще може да изпълни някоя от другите описани цели.Включва съхранение и достъп до информация, запазена на Вашето устройство, напр. бисквитки.Тази цел е помощна – чрез използването на описаните в нея технически механизми, ние ще можем да изпълним някоя от другите описани цели.Данните, които събираме може да се предоставят на трета страна.Тази цел не включва персонализиране и профилиране.За обработване на личните Ви данни, включително предоставяне на компетентни органи в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на сдружение „Заедно около света”, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договор

Кой друг има достъп до тази информация?

Ние понякога разкриваме част от вашата лична информация на трети лица – Партньори на сдружение „Заедно около света”.Трети лица, с които сдружение „Заедно около света” има договорни правоотношения да продава техни продукти и услуги;Трети лица, с които сдружение „Заедно около света” има договорни правоотношения за ползване на сървъри;Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google. Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология;Трети лица, предоставящи услуги на сдружение „Заедно около света” като Счетоводители и счетоводни предприятия; Одитори и Одиторски предприятия; Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; Нотариуси; Рекламни и ПР агенции; Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни.

Какви са правата Ви във връзка с личните данни?

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни;Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;Право на достъп до личните Ви данни;Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;Правото на преносимост на данните;Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

Кога сдружение „Заедно около света” може да ползва данните Ви, за да се свърже с Вас?

Можем да използваме предоставената от Вас информация, за да се свържем с Вас относно различни въпроси като:
– да Ви уведомим за промени в политиките на сдружение „Заедно около света” и настоящите правила;
– да Ви отговорим, когато сте се свързали с нас или да Ви отговорим на Ваша жалба.

Как мога да получа, актуализирам и управлявам моите лични данни?

Ако маркирате „Приемам всичко” Вие се съгласявате с горепосочената информация, като да се откажете от съгласията си, като натиснете на „Отказвам всичко”.Нашият уебсайт използва „бисквитки”. Ако искате да научите повече за използването за „бисквитките” на нашият уебсайт и това как да ги управлявате, прочетете нашата „Политика за Бисквитки”.

Заключение

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 25.03.2019 г.
Сдружение „Заедно около света” запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Сдружение „Заедно около света” не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES) НА СДРУЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ОКОЛО СВЕТА”.

Какво включва тази политика?

Уебсайтът на сдружение „Заедно около света” използват бисквитки (cookies).За да научите повече за това какво представляват бисквитките, как се използват на нашият уебсайт и това как да ги управлявате, прочетете внимателно настоящата Политика за Бисквитки на сдружение „Заедно около света”.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитката представлява малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на Вашето устройство при посещаване на конкретни уебсайтове. Бисквитките могат да съдържат, но могат и да не съдържат лични данни за посетителя.

Защо се използват бисквитките?

За да работи правилно, всеки съвременен уебсайт използва бисквитки.Те имат различни задачи, които най-общо улесняват и правят по-интерактивно Вашето ползване на уебсайта ни. Бисквитките ни помагат да разберем кои продукти сте избрали в нашият онлайн магазин, количеството и опциите по тях, а след това да ги изобразим в подходящ списък при покупка.

Какви са видовете бисквитки?

В зависимост от това колко време се съхраняват на вашето устройство, бисквитките се категоризират на „постоянни” и „временни” („сесийни“) бисквитки.• „Постоянните” бисквитки се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време, който може да бъде и години;• „Временните” („сесийните“) бисквитки се поставят временно, когато посещавате нашият уебсайт, но същите не се съхраняват постоянно на вашето устройство и се заличават, когато Вашата сесия приключи, например като затворите страницата.Бисквитките в нашия сайт най-общо може да се категоризират като „стриктно необходими бисквитки”.„стриктно необходими бисквитки”Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайта ни да изпълнява своите функции. Използваме ги например, за да установим продуктите за купуване от нашият интернет магазин. Тези бисквитки не събират информация за вас, която може да бъде използвана за маркетинг или реклама. Съгласието Ви за използване на тези бисквитки се предполага от самото използване на нашия сайт, поради което не можете да откажете използването им.

Какви видове бисквитки използваме и за какви цели?

Когато посещавате нашия уебсайт, вие можете да установите наличието на различни видове бисквитки, които се генерират. Ние използваме различни видове бисквитки.Нашият уебсайт използва бисквитки за следните цели:• Запомняне на продуктите, добавени в кошницата Ви или закупени в процеса на онлайн пазаруването;• Запомняне на информацията, попълнена от Вас в различни страници, когато плащате или правите поръчки, за да не се налага да попълвате своите данни многократно;• Запазване на настройките за оптимална визуализация, като например размера на буфера и параметрите за резолюцията на Вашия екран;• Прочитане на настройките на Вашия браузър с цел оптимална визуализация на нашия уебсайт върху екрана на Вашето устройство;• Безпроблемно зареждане на уебсайта и поддържане на постоянен достъп до него;• Проследяване на броя на потребителите, посещаващи нашата уебстраница;Бисквитки на трети страни:Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните трети страни и не се контролират от нас.

Как да управлявате бисквитките?Вие можете да контролирате и/или да изтривате бисквитките, в зависимост от вашето желание.Може да изтриете всички инсталирани на Вашия компютър бисквитки, както и да настроите повечето браузъри така, че да предотвратите разполагането им във Вашия компютър.В случай, че направите това, може да е необходимо да правите промени в настройките на някои предпочитания всеки път, когато посещавате уебсайта ни, а някои от услугите и функциите на уебсайта ни е възможно да не работят.Как да изтриете всички бисквитки от даден браузър (показана е информация за най-популярните браузъри):

Промени в нашата политика за бисквитки

Ние си запазваме правото да променяме настоящата Политиката за бисквитки и поради това препоръчваме да преглеждате периодично съдържанието и. Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница, от който момент промените ще се считат за влезли в сила, освен ако не е упоменато друго.Настоящата политика е актуална към дата 25.03.2019 г.

Въпроси и обратна връзка

Моля, изпращайте вашите въпроси и коментари относно бисквитките или поверителността на адрес: office@zoomvibe.com

ПРАВА ПО GDPR

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Общи положения

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR), Вие, като субект на събиране и обработка на лични данни, имате право да упражните посочените по-долу Ваши права.В нашият сайт използвате услуги, за които не е нужно създаване на профил, затова ще извършим идентификацията Ви на място в нашия офис.Определният в Регламента срок за отговор на Вашето искане е до 1 (един) месец. С оглед сложността и броя на исканията, можем да удължим този срок с още 2 (два) месеца, за което ще Ви уведомим по избран от Вас подходящ начин.Имате избор как да подадете искането си – може да го направите в електронен вид на нашата електронна поща или в хартиен вид – от нашия търговски офис. Ще трябва да посочите конкретен продукт или услуга и към кой сайт, за които искате да упражните правата си.Ще Ви уведомим по посочения от Вас начин за резултата от всяко Ваше искане по реда на GDPR.

Списък с правата Ви

Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни съгласно изискванията на Регламента;Право на коригиране на личните данни – ако смятате, че има грешка в събраните за Вас лични данни, може да поискате тяхната корекция. Ще трябва да ни посочите верните според Вас данни.Право на достъп до личните Ви данни – имате право да получите потвърждение дали обработваме Вашите лични данни и ако е така, да получите достъп до тях. Заедно с данните ще Ви дадем достъп и до задължителната информация, описана в чл. 15, т. 1 от Регламента.Право на изтриване на личните Ви данни – може да поискате да бъдете забравен, като ние ще преценим дали са изпълнени изискванията на чл. 17 от Регламента.Право на ограничаване на обработването – означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. Ако искате да запазим Вашите лични данни, без да ги обработваме, може да пуснете искане по тази точка.Право на преносимост на данните – може да поискате събраните от нас лични данни за Вас да бъдат предадени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене вид. Към момента нямаме възможност пряко да прехвърлим данните Ви на друг администратор.Право на възражение – по всяко време може да възразите срещу обработката на лични Ви данни.Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни. Във всички случаи, когато упражните някое от горепосочените права, ние ще уведомим тези трети лица за Вашето искане.Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона.